EMAIL_US

Polyurethane Chất Xúc Tác

Polyurethane chất xúc tác là một trong những nhân vật quan trọng nhất phụ gia của bọt polyurethane. Khác nhau thổi và Gel cân bằng là cần thiết cho khác nhau tạo bọt hệ thống. Trong sản xuất bọt polyurethane, chất xúc tác đóng một vai trò quan trọng.

Sản phẩm
Vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Lnquiries Về Chúng Ta các dẫn xuất amin hay pricelist?
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860