EMAIL_US
Sản phẩm

Chức năng của Cation Chất Hoạt Động Bề Mặt-Solubilization

Solubilization đề cập đến tác dụng của chất hoạt động bề mặt trên tăng độ hòa tan của hòa tan kém hoặc không hòa tan chất liệu trong nước. Ví dụ, độ hòa tan của benzen trong nước là 0.09% (Tập phần). Nếu một chất hoạt động bề mặt (như Natri Oleate) được thêm vào, độ hòa tan của benzen có thể được tăng lên đến 10%.


Solubilization là không thể tách rời khỏi mixen được hình thành bởi các chất hoạt động bề mặt trong nước. Các mixen được mixen được thành lập bởi hydrocarbon chuỗi trong chất hoạt động bề mặt các phân tử mang cùng nhau trong một dung dịch nước giải pháp do kị nước tương tác. Bên trong micelle thực sự là một chất lỏng hydrocarbon, nên không phân cực hữu cơ chất hòa tan được không hòa tan trong nước như Benzen và dầu khoáng được hòa tan nhiều hơn trong micelle. Solubilization là một quá trình trong đó mixen tan ưa mỡ chất và là một hiệu ứng đặc biệt của chất hoạt động bề mặt. Do đó, chỉ khi nồng độ các chất hoạt động bề mặt trong dung dịch là trên tới hạn micelle tập trung, có thêm lớn mixen trong dung dịch. Solubilization là chỉ hiện diện, và lớn hơn các micelle khối lượng, lớn hơn lượng solubilization.


Khác nhau từ solubilization và emulsification, emulsification là một không liên tục, không ổn định multiphase hệ thống thu được bằng cách phân tán một chất lỏng pha vào nước (hoặc một chất lỏng khác pha). Trên độ tương phản, các solubilization kết quả trong một giai đoạn đồng nhất hệ thống ổn định trong đó solubilizing giải pháp là cùng giai đoạn như solubilized chất liệu. Đôi khi cùng một chất hoạt động bề mặt có cả emulsification và solubilization, nhưng nó chỉ có một solubilization khi nồng độ của nó là trên tới hạn micelle tập trung.

RELATED_NEWS
RELATED_PRODUCTS
Vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Lnquiries Về Chúng Ta các dẫn xuất amin hay pricelist?
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860